Instrumentální obohacování Reuvena Feuersteina

Obsah Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina lze stručně vyjádřit slovy: „Učíme se učit se.“ Jde o nástroj, jehož pomocí můžeme zlepšit své dovednosti poznávat a organizovat informace. Naučit se různé strategie, plánovat si svůj život, ovlivnit své chování. Inteligence není podle přesvědčení autora neměnná struktura, kterou pouze využíváme, ale lze ji ovlivnit jako celek, a zvýšit mentální možnosti každého člověka. Všichni jsme schopni zlepšit své myšlení a naučit se lépe využít informace, které získáváme.

 

Využití metody:

 

  • U běžné populace v mateřské, základní a střední škole, u dospělých i seniorů, kteří chtějí zvýšit své možnosti přemýšlet.
  • Zásadně pomáhá dětem, které se neumí učit a dětem s poruchami učení.
  • Mění přístup k dětem s mentálním handicapem. Metoda pomáhá zvýšit jejich mentální kapacitu.
  • Při práci se seniory, kde pomáhá předcházet snížení jejich mentálních funkcí. 
  • Snižuje impulzivní chování dětí i dospělých.

Dnešní učitel a speciální pedagog, či pedagogický psycholog se ocitá v náročnější situaci, než tomu bylo dříve. Existuje více problémů chování, více žáků se zvláštními potřebami, větší časový stres a mezi žáky jsou větší rozdíly.  I dospělí lidé se dostávají do stále náročnějších situací, musí reagovat na více podnětů, které přicházejí z okolí, podmínky v jejich okolí se mění, a proto se musí stále nově přizpůsobovat, úkoly v zaměstnání jsou náročnější, některá zaměstnání jsou nahrazována jinými způsoby práce, což vyžaduje rekvalifikaci.

Do této situace přichází prof. Reuven Feuerstein, který již padesát let tvrdí, že každý jedinec, bez ohledu na situaci, ve které žije a obtíže, kterými prochází, může podstatně zlepšit svoji schopnost se učit. Dokazují to zkušenosti s jeho metodou, která se aplikuje ve všech světových kontinentech u statisíců dětí, studentů i dospělých. V poslední době se tato metoda využívá i v práci s dospělými jedinci. Podstatou metody je rozvoj kognitivních (poznávacích) funkcí. Předpokládá to naučit se metodě duševní práce. Úkoly si naplánovat, vědomě si stanovit strategii, strategii měnit, když se již neosvědčí. Neučit se drilem, ale s plným porozuměním. Umět organizovat informace, vytvářet jejich systémy, vědět, kdy určitou informaci mohu použít a jak ji v běžném životě používám. Zásadním předpokladem metody je Zkušenost zprostředkovaného učení. Je to přístup, jak jedinci nejen informace předávat, ale spolu s ním je vyvozovat, třídit, dávat jim význam, hodnotit je podle důležitosti v daném kontextu a vytvářet si k nim i emoční vztah. Jde o přístup, který se zásadně liší od našeho školního systému, protože se pěstuje úcta k tomu, kdo má poznávat nové věci a přichází se k němu s důvěrou, že úkoly postupně zvládne, zpočátku snad s pomocí, později již samostatně. Cílem metody je vychovat autentickou osobnost, která má znalosti, metodické dovednosti, rozumí svým emocím a je vůči druhým lidem empatický.

 

 

 

Hledáte lektora Feuersteinovy metody ve svém okolí? Podívejte se zde.